Wykaz Publikacji

Prace monograficzne

 1. Akademicki Związek Sportowy w Krakowie, część I 1909 – 1945. Kraków 2007.
 2. Akademicki Związek Sportowy w Krakowie, część I 1909 – 1945. Wydanie drugie, Kraków 2012.
 3. Akademicki Związek Sportowy w Krakowie, część II 1945 – 2009. Kraków 2012.
 4. 40 Lat Klubu Sportowego AZS AWF Kraków 1976-2016. Kraków 2016.

Artykuły Naukowe

 1. Z dziejów wychowania fizycznego i sportu w Krakowie od końca XVIII wieku do 1918. “Rocznik Naukowo Dydaktyczny WSP Kraków. Prace Historyczne”. Tom VIII. Kraków 1977.
 2. Sport w powiecie olkuskim. W: Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego. Opracowanie zbiorowe pod redakcja F. Kiryka i R. Kołdziejczyka. Kraków 1978.
 3. Turystyka w powiecie olkuskim. W: Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego. Opracowanie zbiorowe pod redakcja F. Kiryka i R. Kołdziejczyka. Kraków 1978.
 4. Ochrona zdrowia i opieka społeczna w olkuskim. E: Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego. Opracowanie zbiorowe pod redakcja F. Kiryka i R. Kołdziejczyka, Kraków 1978.
 5. Sport w regionie mieleckim. W: Mielec: studia i materiały z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Kiryka. Tom. II. Rzeszów 1988.
 6. Działalność AZS Kraków w czasach II Rzeczypospolitej, materiały z ogólnopolskiej konferencji „Sport i Wychowanie Fizyczne w Środowisku Akademickim”, Warszawa, 1988.
 7. Międzynarodówka Komunistyczna (1919-1943), Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków, 1989 zeszyt 128, Prace Historyczne 14, Kraków, 1989.
 8. Lwów kolebką ruchu sportowego w Polsce, Lwów: miasto społeczeństwo kultura: Polsko ukraińska konferencja naukowa: streszczenia referatów, Kraków, 1992.
 9. Kultura fizyczna w Galicji – podstawa źródłowa i stan badań, Ojczyzna bliższa i dalsza pod red. J. Chrobaczyńskiego, A. Jureczki i M. Śliwy, Kraków, 1993
 10. Narodziny nowoczesnego sportu we Lwowie, L’viv: istoria – naselennja – kul’tura: tezi, dopovidej ta, povidolmen, L’viv, 1994.
 11. Sport, Dębica: zarys dziejów miasta i regionu, pod red. J. Buszki, Kraków, 1995.
 12. Z dziejów kultury fizycznej we Lwowie w II połowie XIX stulecia, Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, pod red. H. W. Żalińskiego i K. Karolczaka, t. I, Kraków, 1995.
 13. Powstanie i działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, [w:] Lwów, miasto, społeczeństwo, kultura, t. 2. Studia z dziejów Lwowa pod red. H. W. Żalińskiego i K. Karolczaka, Kraków 1998, Prace monograficzne nr 20
 14. Kłobuck. W okresie wojen napoleońskich i powstań narodowych. [w:] Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), pod red. F. Kiryka, Kraków 1998
 15. Kłobuck. Po utracie praw miejskich [w:] Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), pod red. F. Kiryka, Kraków 1998
 16. Akademickie organizacje wychowania fizycznego, sportu i turystyki na przełomie XIX i XX w. we Lwowie, [w:] L’viv, misto, suspilstwo, kultura. Zbirnik naukowych prac, t. 3, L’viv 1999
 17. Kalendarium kontaktów z Kamieńcem, [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu pod red. F. Kiryka, t. 1.Kraków 2000
 18. Początki wychowania fizycznego w Złoczowie, 125-lecie gimnazjum złoczowskiego 1873-1998 pod red. R. Maćkówka i M. Szymska, Kraków, 2001
 19. Prasa sportowa Lwowa, Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki w XIX i XX wieku, tom V, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków, 2001
 20. Pierwsze kluby sportowe we Lwowie do 1914 r. [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. IV, pod red. K. Karolczaka, Kraków, 2002
 21. Życie sportowe miasta Lwowa w pierwszym dwudziestoleciu ubiegłego wieku, [w:] Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej pod red. R. Wasztyla, Zeszyty Naukowe nr 85 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydanie specjalne, Kraków, 2002
 22. Służba zdrowia i opieka społeczna 1945 – 1989. [w:] Limanowa. Dzieje miasta, t. II, 1945-1989 pod red. T. Biedronia, Kraków, 2002
 23. Turystyka w latach 1945 – 1989. [w:] Limanowa. Dzieje miasta, t. II. 1945-1989 pod red. T. Biedronia, Kraków, 2002
 24. Krakowska prasa sportowa, [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6. Cz. 2, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków, 2003
 25. Czasopisma lwowskich i krakowskich organizacji sokolich [Dokument elektroniczny], Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kraków, 2003
 26. Sport akademicki w Wilnie w latach 1919 – 1939, [w:] Przeszłość polskiej kultury fizycznej, pod red. M.Orlewicz-Musiał i R. Wasztyla, Zeszyty Naukowe nr 89 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, 2004
 27. Czasopisma lwowskich i krakowskich organizacji sokolich, Kraków – Lwów, książki-czasopisma-biblioteki, t. VII, pod red. H. Kosętki, Kraków, 2005
 28. Prekursorzy kultury fizycznej we Lwowie, Lwów, miasto-społeczeństwo-kultura, t. V, Ludzie Lwowa. Studia z dziejów Lwowa pod red. K. Karolczaka, Kraków, 2005
 29. Ruch sokoli w Krakowie przed I wojną światową [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia, z. 4, Kraków, 2005
 30. Zarys dziejów krynickiego sportu [w:] Annales Academiae Pedagogice Cracoviensis. Studia Ad Institutionem Et Educationem Pertinentia I, Kraków, 2005
 31. Krakowsko – lwowskie czasopisma poświęcone turystyce górskiej do 1939 roku / VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, streszczenia referatów, Kraków, 2005
 32. Kluby Sportowe Podgórza, W 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa: materiały VI sesji Podgórskiej, Kraków, 2005
 33. Turystyka górska, narciarstwo i taternictwo na łamach prasy krakowsko-lwowskiej do 1939 r., Kraków – Lwów, książki-czasopisma-biblioteki, t. VIII, pod red. H. Kosętki, Kraków, 2006
 34. Wkład “Cracovii” i “Wisły” w rozwój polskiej piłki nożnej w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), “Studia Humanistyczne AWF Kraków” nr 6. Kraków, 2006.
 35. Stanisława Walasiewicz – Olson. Legenda polsko-amerykańskiego sportu. [w:] Rodacy na stadionach świata. Materiały X Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Polacy i polskiego pochodzenia sportowcy, trenerzy i działacze sportowi w świecie”. Pod red. A. i Z. Judyckich, Kielce, 2007
 36. Sport krakowski do 1914 roku, Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji pod red. J Rajmana, Kraków, 2007
 37. Prekursorzy wychowania fizycznego i sportu wśród lekarzy Lwowa i Krakowa w XIX i na początku XX wieku, L’viv : misto, suspil’stvo, kul’tura. T. 6, L’viv – Krakiv: dialog mist v istoričnij retrospektivi, L’viv, 2007
 38. Na kresowych szlakach polskiego dziedzictwa, Powroty na kresy, czyli podróże sentymentalne przez Podole i Pokucie, Kraków 2008.
 39. Krakowskie wioślarstwo w latach 1884-1949 [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej pod red. D. Dudka, Kraków 2009
 40. Włodzimierz Długoszewski : redaktor periodyku sportowego “Raz, dwa, trzy…”, Ilustrowany Kurier Codzienny : księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939, pod red. G. Wrony, P. Borowca i K. Woźniakowskiego, Kraków, 2010
 41. Akademicki Związek Sportowy we Lwowie, Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, t. VII, Urzędy, urzędnicy, instytucje, pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki, Kraków 2010
 42. Huculszczyzna, Kultura pogranicza wschodniego: zarys encyklopedyczny / pod red. T. Budrewicza, T. Bujnickiego i J. S. Ossowskiego, Warszawa 2011
 43. Karaimi, karaici, Kultura pogranicza wschodniego: zarys encyklopedyczny / pod red. T. Budrewicza, T. Bujnickiego i J. S. Ossowskiego, Warszawa 2011
 44. Kultura fizyczna w Wilnie, Kultura pogranicza wschodniego: zarys encyklopedyczny / pod red. T. Budrewicza, T. Bujnickiego i J. S. Ossowskiego, Warszawa 2011
 45. Kultura fizyczna we Lwowie, Kultura pogranicza wschodniego: zarys encyklopedyczny / pod red. T. Budrewicza, T. Bujnickiego i J. S. Ossowskiego, Warszawa 2011
 46. Obiekty sportowe w Krakowie w dobie zaborów i II Rzeczypospolitej, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis nr 139, Studia Historyka XIV, pod. Red. J. Chrobaczyńskiego, Kraków, 2013

 Wydawnictwa okolicznościowe

 1. 75 lat Akademickiego Związku Sportowego w Polsce. Kraków 1983.
 2. 75 years of the University Sports Association of Poland. Kraków 1983.

Recenzje, sprawozdania i wywiady

 1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Sesji Regionalnej w Przemyślu „Studia historyczne, r. XIX, 1976, z.3”
 2. Encyklopedia Krakowa, Konspekt nr 6, Kraków, 2001.
 3. Krakowska prasa sportowa, Sprawozdania z posiedzenia komisji naukowych PAN – Oddział w Krakowie, t. XLVI, z. 2, Kraków, 2002
 4. Studia Historyczne, Zeszyt Specjalny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica, Kraków, 2005;
 5. Do mety Wilią znaczonej: sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość pod red. H. Mażula, Konspekt nr 27, 2006
 6. Rozmowa z redaktorem Pawłem Stachnikiem „Działalność Towarzystwa Gimnastycznego ‘Sokół’” opublikowana w Dzienniku Polskim w dniu 4 lutego 2014.

Publikacje w czasopismach

 1. Nowe władze Związku Nauczycielstwa Polskiego AP, Konspekt nr 6, Kraków, 2001
 2. O sporcie, Konspekt nr 6, Kraków, 2001
 3. Studia podyplomowe Totalitaryzm-Nazizm-Holocaust, Konspekt nr 6, Kraków, 2001
 4. O sporcie, Konspekt nr 7, Kraków, 2001
 5. Wieczory u Matejków, Konspekt nr 7, Kraków, 2001
 6. O sporcie, Konspekt nr 8, Kraków, 2001
 7. O sporcie, Konspekt nr 9, Kraków, 2001/2002
 8. Nominacje profesorskie: Prof. dr hab. Jerzy Gołębiowski, Konspekt nr 9, Kraków, 2001/2002
 9. O sporcie, Konspekt nr 10, Kraków, 2002
 10. W Krakowie o sporcie, część 1. Przegląd Sokoli nr 10. Kraków, 2002,
 11. Z działalności KU AZS AP, Konspekt nr 10, Kraków, 2002
 12. W Krakowie o sporcie, część 2. Przegląd Sokoli nr 11. Kraków, 2002
 13. O sporcie: Andrzej Matuszyk, Konspekt nr 13, Kraków, 2002/2003
 14. Nominacje profesorskie, Konspekt nr 13, Kraków, 2002/2003
 15. O sporcie, Konspekt nr 11, Kraków, 2002
 16. O sporcie, Konspekt nr 12, Kraków, 2002
 17. Wspomnienie: Stanisław Wiśnios (1934-2002), Konspekt nr 12, Kraków, 2002
 18. Wspomnienie: Władysława Szczepańska (1913-2002), Konspekt nr 12, Kraków, 2002
 19. O sporcie, Konspekt nr 13, Kraków, 2002/2003
 20. Półwiecze studiów historycznych w AP, Konspekt nr 14/15, Kraków, 2003
 21. Działalność KU AZS, Konspekt nr 14/15, Kraków, 2003
 22. Kto dziś pamięta takie gry – browar, meta, rochwist, wolant, żydek…, Konspekt nr 14/15, Kraków, 2003
 23. O sporcie: Renesansowe koncepcje wychowania fizycznego w Polsce, Konspekt nr 16/17, Kraków, 2003
 24. Dzieje kultury fizycznej u schyłku pierwszej Rzeczypospolitej, Konspekt nr 18, 2004
 25. Wspomnienie: Profesor Józef Buszko (1925 – 2003), Konspekt nr 19, Kraków, 2004
 26. Wychowanie fizyczne i sport pod zaborami, Cz. 1, Konspekt nr 19, Kraków, 2004
 27. O sporcie: nasza najlepsza narciarka, Konspekt nr 19, Kraków, 2004
 28. Sportowcy z IINiB, Konspekt nr 19, AP Kraków, 2004
 29. O sporcie: Jubileusz 95-lecia AZS Kraków, Konspekt nr 20, Kraków, 2004
 30. Sport wśród polonistów, Konspekt nr 20, Kraków, 2004
 31. Z działalności KU AZS Akademii Pedagogicznej, Konspekt nr 20, Kraków, 2004
 32. Wychowanie fizyczne i sport na ziemiach polskich pod zaborami, cz. II, Konspekt nr 21, Kraków, 2005
 33. Sport polski w dwudziestoleciu międzywojennym, Konspekt, nr 22, Kraków, 2005
 34. Sportowe i turystyczne pasje Karola Wojtyły, Konspekt nr 23, Kraków, 2005
 35. 120 lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kraków, Konspekt, nr 24, Kraków, 2005
 36. O sporcie: Astronomia i fizyka a Akademicki Związek Sportowy, Konspekt nr 22, Kraków, 2005
 37. O Sporcie: Sylwetki – Barbara Gołąb, Boguchwał Fulara, Jerzy Szymczyk, Konspekt nr 24, Kraków, 2005
 38. O sporcie: Sport akademicki wśród geografów, Konspekt nr 24, Kraków, 2005
 39. Absolwenci Uczelni (WSP/AP/UP Kraków) na sportowych arenach Polski i świata, Konspekt nr 25, Kraków, 2006
 40. 100 lat Klubu Sportowego „Cracovia”, Konspekt nr 26, Kraków, 2006
 41. Sportowcy niepełnosprawni na olimpijskim szlaku, Konspekt nr 27, Kraków, 2006
 42. 100 lat Klubu Sportowego „Wisła”, Konspekt nr 27, Kraków, 2006
 43. Sport wśród biologów naszej Uczelni, Konspekt nr 26, Kraków, 2006
 44. 30-lecie Klubu Sportowego AZS – AWF Kraków, Konspekt nr 28, Kraków, 2007
 45. Najmniejsza i najstarsza armia świata, Konspekt nr 29, Kraków, 2007
 46. Sport wojskowy w Krakowie, Konspekt nr 29, Kraków, 2007
 47. Absolwenci krakowskich uczelni technicznych wśród polskich olimpijczyków, Konspekt nr 30, Kraków, 2007
 48. Krakowscy „azetesiacy” na olimpijskich szlakach, Konspekt, nr 31, Kraków, 2008
 49. 100 lat Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie, Konspekt nr 32, Kraków, 2009
 50. 100-lecie sportu akademickiego – obchody jubileuszowe w Krakowie, Konspekt nr 33, Kraków, 2009
 51. 60 lat Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Pedagogicznego (1950-2010), Konspekt nr 34, Kraków, 2010
 52. Olimpiada w Vancouver i historyczny sukces polskich sportowców, Konspekt nr 35, Kraków, 2010
 53. Sto lat krakowskiego wioślarstwa akademickiego: część I. Lata 1911-1949, Konspekt nr 40, Kraków 2011
 54. Walery Goetel-wybitny naukowiec, współzałożyciel i przez dziesięciolecia filar AZS Kraków, Akademicki Przegląd Sportowy-wydanie specjalne z okazji jubileuszu XX-lecia Koła Seniorów AZS Kraków 1992-2012, Kraków 2012
 55. Sto lat krakowskiego wioślarstwa akademickiego: część II. Lata 1949-2011, Konspekt nr 46, Kraków 2013
 56. Soczi 2014 – najlepszy start polskich sportowców w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Konspekt 02/2014
 57. Środowisko Politechniki Krakowskiej wniosło znaczący wkład, Trzy jubileusze olimpijskie w Krakowie, Nasza Politechnika nr 2 (138), Kraków 2015
 58. Patron akademickiego sportu, Sportowe pasje Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, Nasza Politechnika nr 5 (141), Kraków 2015

 

Biografistyka

 1. Odrowąż Dobiesław z Żurawicy, Polski Słownik Biograficzny PAN, tom XXIII, zeszyt 98, Wrocław, Kraków, Gdańsk, 1978.
 2. Odrowąż Dobiesław, Polski Słownik Biograficzny PAN, tom XXIII, zeszyt 98, Wrocław, Kraków, Gdańsk, 1978.
 3. Sylwetki twórców AZS. Wacław Majewski, „Zeszyty Historyczne AZS”, 1997, nr 3
 4. 19 haseł biograficznych, [w:] Wielka historia Polski, t. 11, Kraków 2000
 5. 16 haseł rzeczowych (Akademicki Związek Sportowy Kraków, Klub Sportowy AZS AWF Kraków, Cracoviada i 22 hasła biograficzne (Bieda Jarosława, Długoszewski Włodzimierz,Figwer Urszula, Fulara Boguchwał, Jędrzejowska Jadwiga, Małecki Aleksander, Przybyłkiewicz Zdzisław, Sobotta Barbara, Verey Roger [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000
 6. 25 biogramów, Wielka historia Polski, t. XII, Kraków, 2001
 7. 22 biogramy, Wielka historia Polski, t. XIII, Kraków, 2001
 8. 35 biogramów [w:] Słownik biograficzny Historii Polski, t. I-II, pod red. J. Chodery i F. Kiryka, Wrocław-Warszawa-Kraków, 2005
 9. 70 wybitnych sportowców w 70-leciu naszej uczelni [w:] Sport na PK, 70 lat Politechniki Krakowskiej, red. J Majka, Kraków 2015

 

Prace współautorskie

 1. Rola klubu uczelnianego AZS w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w procesie upowszechnienia kultury fizycznej (Cz… M… i T. Baran), materiały z sympozjum naukowego na temat: aktualny i perspektywiczny program udziału młodzieży studenckiej w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego uczelni, pod red. M. Śliwy, Kraków 1989.
 2. Sport (1945 – 1989) (Cz… M… i K. Toporowicz), Limanowa. Dzieje miasta, t. II. 1945-1989 pod red. T. Biedronia, Kraków 2002.
 3. Petersburg 2001, (Cz… M… i B. Michalski), Konspekt nr 8, Kraków, 2001.
 4. Sandomierz miejscem spotkania kresowej grupy “Ukraina 2000″, (Cz… M…, W. Nowak), Konspekt nr. 7, Kraków, 2001.
 5. Inauguracja 56 roku akademickiego Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Cz… M… i M. Zięba), Konspekt nr 8, Kraków 2001
 6. Wspomnienie: Maria Palko-Kwinta (1937-2002), (Cz… M… i R. Jancarz) Konspekt nr 12, Kraków, 2002.
 7. Doktoraty honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie dla profesorów Tadeusza Chrzanowskiego i Franciszka Ziejki, (Cz… M… i M. Zięba), Konspekt nr 16/17, 2003
 8. Inauguracja 58. roku akademickiego (Cz… M… i M. Zięba), Konspekt nr 16/17, Kraków 2003
 9. Święto Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, (Cz… M… i M. Zięba), Konspekt nr 19, Kraków, 2004
 10. Sport na PK, 70 lat Politechniki Krakowskiej. Najważniejsze wydarzenia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy naszej uczelni, redakcja J. Majka, Wydawnictwo Centrum Sportu i Rekreacji PK, Kraków 2015
  • Cz. Michalski, S. Piechnik, Początki i rozwój sportu na Politechnice Krakowskiej.
  • Cz. Michalski, J. Majka, 70 ludzi sportu w 70-leciu naszej uczelni.
  • J. Majka, D. Pyko, Z. Bendera, Cz. Michalski, Z. Porada, S. Piechnik, 70 wydarzeń sportowych w 70-leciu Politechniki Krakowskiej.